top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0 Offerte

                        1.1 Geldigheidsduur

                        1.1.1 De geldigheid van de in de offerte genoemde bedragen en werkzaamheden is 6 weken na dagtekening.

                        1.2 Accorderen

                        1.2.1 Voor het accorderen van de offerte dient de kopie-offerte ingevuld, ondertekend en op iedere pagina geparafeerd, geretourneerd te worden.                          Het retourneren mag op papier of digitaal. Vanaf dit moment (akkoord) is de offerte bindend.

                        1.3 Annuleren

                        1.3.1 Als de opdrachtgever om wat voor reden dan ook het werk wilt annuleren dient dit uiterlijk 6 weken voor de aangegeven startdatum te                                  geschieden. Als er later dan de genoemde 6 weken wordt geannuleerd wordt één derde deel van het offerte bedrag in rekening gebracht.

                        1.3.2 Als de opdrachtgever het werk annuleert tijdens de werkzaamheden, terwijl het werk naar behoren wordt uitgevoerd, dan wordt het bedrag                          voor het gehele overeengekomen werk in rekening gebracht. In sommige door mij bepaalde gevallen wordt slechts het bedrag voor het tot dan toe                          verrichte werk in rekening gebracht.

                        1.3.3 Voor annulering door ontevredenheid over de geleverde kwaliteit zie: 3.0 Betaling

                        1.3.4 Bij een snellere of langzamere afwikkeling van de werkzaamheden dan verwacht door de opdrachtgever of mijzelf, wordt de geoffreerde                              prijs nooit aangepast. Aanpassing van de geoffreerde prijs geschiedt alleen in het geval van overeengekomen meer- of minderwerk.

                        1.4 Verzekeringswerk

                        1.4.1 Het uitbrengen van een offerte voor werkzaamheden, die door de verzekering van de opdrachtgever vergoed kunnen worden, valt onder                              dienstlevering, aangezien aan de hand van deze offerte een geldbedrag uitgekeerd kan worden aan de opdrachtgever. Voor deze dienst wordt

                        € 90,- inclusief btw in rekening gebracht. Dit bedrag moet per bank of contant worden voldaan alvorens de offerte uitgebracht wordt. U ontvangt                            hiervoor altijd een betalingsbewijs. Bij uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden wordt het bedrag in mindering gebracht op de eindfactuur. 

2.0 Werkzaamheden

                        2.1 Arbeidsuren

                        2.1.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen normale arbeidsuren, te weten: van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur                                tenzij anders overeengekomen.

                        2.2 Meerwerk

                        2.2.1 Meerwerk in de vorm van het herstellen van verborgen gebreken, of door u gevraagd meerwerk, wordt uitgevoerd tegen het uurtarief van €                            40,- per uur excl. Btw en materiaalkosten. Dit gebeurt altijd in onderling overleg, wat wil zeggen dat constatering van een verborgen gebrek altijd                            direct wordt gemeld. Indien de kosten vooraf ingeschat kunnen worden maak ik die op papier aan u bekend. Is dit niet het geval dan wordt het                              hierboven genoemde uurtarief gehanteerd.

                        2.2.2 Meerwerk in de vorm van extra uit te voeren werk doordat de opdrachtgever hierom vraagt wordt schriftelijk geoffreerd en overeengekomen                          als de kosten hiervan redelijkerwijs zijn in te schatten. Is dit niet het geval dan wordt het hierboven genoemde uurtarief gehanteerd.

                        2.2.3 Kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals parkeerkosten en vergunningen zijn altijd voor de                                opdrachtgever, ook als tijdens de werkzaamheden pas blijkt dat deze kosten gemaakt moeten worden.

                        2.3 Minderwerk

                        2.3.1 Posten op de offerte kunnen desgewenst door de opdrachtgever worden uitgesloten van uitvoering. Dit dient te geschieden bij het geven van                          akkoord en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Als het minderwerk een te grote post betreft kan het nodig zijn om een nieuwe                          offerte uit te brengen.

                        2.4 Toilet

                        2.4.1 Het toilet in de woning of het vastgoed waaraan gewerkt wordt dient beschikbaar te zijn. Als dit niet mogelijk is dient dit aangegeven te                              worden bij het geven van akkoord en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden. In dat geval worden kosten voor een mobiel toilet in                          rekening gebracht.

                        2.5 Huur steiger, hoogwerker etc.

                        2.5.1 Als voor de uitvoering van het werk een hoogwerker of steiger is vereist, worden de kosten hiervoor apart op de offerte vermeld. Hieronder                            worden ook verstaan de kosten voor het huren van de benodigde aanhangers, het plaatsen en verwijderen (zo nodig door een steigerbouw- of                                hoogwerker bedrijf) van het materieel.

                        2.6 Water en stroom

                        2.6.1 De toegang tot water en stroom dient toegankelijk te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten hiervoor zijn voor de                                  opdrachtgever.

                        2.7 Werk door derden

                        2.7.1 Werk door derden dat uitgevoerd dient te worden voor het schilderwerk (denk aan timmerwerk, stukadoorswerk etc.) dient volledig te zijn                              afgerond voor aanvang van de werkzaamheden. Tevens dienen de ondergronden droog genoeg te zijn voor de uit te voeren behandelingen, en                            de pH-waarden van, bijvoorbeeld nieuw cementstukwerk, geschikt.

3.0 Betaling

                        3.1. Betaling            

                        3.1.1 Betaling geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Als er bij de opdrachtgever redelijkerwijs ontevredenheid                                    bestaat over het geleverde werk is deze slechts bevoegd om het bedrag voor dat specifieke werk achter te houden tot het werk naar tevredenheid                            is uitgevoerd.

                        3.1.2 Voor een betalingsherinnering wordt € 40,- excl. Btw aan administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever, nadat er                              door mij twee betalingsherinneringen verstuurd zijn, binnen de gestelde termijn de betaling niet heeft voldaan, wordt de facturatie overgedragen                              aan een Incassobureau.

4.0 Garantie

                        4.1 Garantie

                        4.1.1 Op buitenschilderwerk wordt 2 jaar garantie gegeven. Dat wil zeggen dat het aangebrachte verfsysteem gedurende deze periode                                      afdoende bescherming biedt tegen de weersinvloeden en voldoende aan de ondergrond hecht zodat het hiervan niet loskomt. De garantie is                                  alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door het niet deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden en gebreken aan de ondergrond die                              redelijkerwijs door mij vastgesteld hadden kunnen worden.

                        4.1.2 Op binnenschilderwerk wordt 4 jaar garantie gegeven. Dat wil zeggen dat het aangebrachte verfsysteem gedurende deze periode                                      afdoende aan de ondergrond hecht zodat het hiervan niet loskomt. De garantie is alleen van toepassing op gebreken veroorzaakt door het niet                              deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden en gebreken aan de ondergrond die redelijkerwijs door mij vastgesteld hadden kunnen worden.

                        4.1.3 Vochtschade aan het uitgevoerde werk door lekkage achteraf valt niet onder de garantie.

bottom of page